ဗမာ ကြက် ခေါင်း နှင့်ခြေထောက် (၃စုံ) ၂၀သားနှင့် ၂၅ကျပ်သားဝန်းကျင်

2000 ks
1800 ks