ဗမာကြက် ကောင်လုံး အသည်းအမြစ်ပါ ၅၀ကျပ်သားနှင့် ၅၅ ကျပ်သားဝန်းကျင် (ခြံထွက်)

19800 ks