ဗမာကြက် ကောင်လုံး အသည်းအမြစ်ပါ ၆၅ကျပ်သားနှင့် ၇၀ ကျပ်သားဝန်းကျင် (ခြံထွက်)

11500 ks

ပစ္စည်းကုန်