ပဲပင်ပေါက် ၁၅ကျပ်သား

400 ks

ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
မျှစ်ချဉ်တုံး 250g
700 ks
ကညွှတ် (ထိုင်ဝမ်) 300g
2800 ks
ဂျူးဖူး 1စည်း
500 ks

ပစ္စည်းကုန်