ကင်းမွန် အလတ်ဆိုဒ် ၂၀ကျပ်သားဝန်းကျင်

4800 ks
4500 ks