ခြံထွက် ဗမာကြက်ခုတ် ကလီစာမပါ ၅၀ကျပ်သားဝန်းကျင်

9000 ks