ခြံထွက် ဗမာကြက် စစ်စစ် ခုတ်သား ကလီစာမပါ ၅၀ကျပ်သားဝန်းကျင်

14500 ks