ဆိတ်ခေါက် အတွင်း ၃၀ကျပ်သားဝန်းကျင်

600 ks

ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
Mutton Thigh 270g + Coca Cola Classic 1.5Litre
Mutton Thigh 270g + Coca Cola Classic 1.5Litre
7100 ks
Mutton Fighting Ball 300g
Mutton Fighting Ball 300g
7500 ks
Mutton Thigh 270g + Coca Cola Classic 1.5Litre
Mutton Thigh 270g + Coca Cola Classic 1.5Litre
7100 ks