အိုးဝင် ရဲယိုရွက် ငါးဖယ်ထုပ် အစပ်အရသာ ၁၀ခု ၁၀ ကျပ်သား ဝန်းကျင်

3000 ks