အိုးဝင် ရဲယိုရွက် ငါးဖယ်ထုပ် ရိုးရိုး ၁၀ခု ၁၀ ကျပ်သား ဝန်းကျင်

2500 ks