အိုးဝင် ငါးဖယ်ခြစ် ၂၀ကျပ်သားဝန်းကျင်

4000 ks
3800 ks