အမဲမိုးခိုသား ရိုးရိုး (အပြင်သား) ၃၀ကျပ်သားဝန်းကျင်

5800 ks

ပစ္စည်းကုန်


ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
Beef 270g
အမဲသား (၁၅ကျပ်သားဝန်းကျင်)
3300 ks
Beef 270g + Coca Cola Classic 1.5Litre
Beef 270g + Coca Cola Classic 1.5Litre
4500 ks