ဒံပေါက်ကြက်ခုတ်သား ၄၅ ကျပ်သားဝန်းကျင် (ကလီစာမပါ)

5000 ks