ကင်းမွန် ဆိုဒ်အကြီး ၃၀ကျပ်သားဝန်းကျင်

9000 ks
8500 ks