ငါးကြင်းခေါင်း ၅၀ကျပ်သားဝန်းကျင် (၄ ပိဿာနီးနီး ငါးကြင်းကောင်ကြီး၏ ခေါင်း)

1000 ks