ငါးမြစ်ချင်းခြစ် ၂၀ကျပ်သားဝန်းကျင်

3000 ks
2750 ks