ကက္ကတစ် ၁ကောင်လုံး ၄၀ကျပ်သားဝန်းကျင်

9000 ks
8500 ks