ကက္ကတစ် ၁ကောင်လုံး ၃၀ကျပ်သားဝန်းကျင်

7400 ks
7000 ks