အမဲမိုးခိုသား ရှယ် (အတွင်းသား) ၃၀ကျပ်သားဝန်းကျင်

8300 ks

ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
Beef 270g
အမဲသား (၁၅ကျပ်သားဝန်းကျင်)
3300 ks
Beef 270g + Coca Cola Classic 1.5Litre
Beef 270g + Coca Cola Classic 1.5Litre
4500 ks