ရှယ်ဝက်နံရိုး ၂၀ကျပ်သား

3500 ks

ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ