သန့်စင်ထားသောကြက်အမြစ် ၂၀ကျပ်သားဝန်းကျင်

2700 ks
2300 ks