ကြက်လည်တံ နှင့် ခေါင်းပါ ၃၀ကျပ်သားဝန်းကျင်

2500 ks