ကြက်မြစ် နှင့် ကြက်အသည်း ၅၀ကျပ်သားဝန်းကျင်

3650 ks