ကြက်မြစ် နှင့် ကြက်အသည်း ၅၀ကျပ်သားဝန်းကျင်

7000 ks

ပစ္စည်းကုန်