ကြက်မြစ် နှင့် ကြက်အသည်း ၂၀ကျပ်သားဝန်းကျင်

3200 ks