ကြိတ်ပြီးသားကြက်သား ၂၀ကျပ်သားဝန်းကျင်

3000 ks

ပစ္စည်းကုန်