ဗမာကြက်ကောင်လုံး ၅၀ကျပ်သားဝန်းကျင် (ကလီစာမပါ)

6000 ks