လွှတ်ကျောင် းဗမာကြက်ကောင်လုံး ၅၀ကျပ်သားဝန်းကျင် (ကလီစာမပါ)

8500 ks