ဝက်သုံးထပ် အသားလွှာ ၃၀၀ဂရမ်

3600 ks

ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ