သဘာ၀ ပဲပိုးတီချဉ် ၂၀၀ ဂရမ်

1750 ks
1650 ks

ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
Watercress 1 bundle
တရုတ်ကန်စွန်း 1 စည်း
300 ks
Roselle 1 bundle
ချဉ်ပေါင်ရွက် 1 စည်း
200 ks
Green Bok Choy  1 bundle
ထိုင်ဝမ်မုန်ညှင်း 1 စည်း
400 ks
Citron Leaf 1 bundle
ရှောက်ရွက် 1 စည်း
200 ks