ဝက်နံရိုး (၁၅ကျပ်သားဝန်းကျင်) + Coca-Cola Classic 1.5litre (bundle)

4300 ks
4000 ks

ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ