ဗမာကြက် ခုတ်ပီးသား (၅၀ကျပ်သား ဝန်းကျင်) + Coca-Cola Classic 1.5Litre(bundle)

9000 ks
8600 ks