မန်ကျည်းရွက် ၁၀ ကျပ်သားးဝန်းကျင်

600 ks

ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
Fried Roselle 2 bundle
ကြော်ချဉ်ပေါင် ၂ စည်း
250 ks
Green Bok Choy 3 bundle
ထိုင်ဝမ်မုန်ညှင်း ၃ စည်း
750 ks
Citron Leaf 1 bundle
ရှောက်ရွက် ၁ စည်း
400 ks