ပြည်ကြီးငါး 1လက်မခွဲဆိုဒ် (၁၅ကျပ်သားဝန်းကျင်)

2500 ks

ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ