အမဲသား (၁၅ကျပ်သားဝန်းကျင်)

3300 ks

ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
Beef 270g + Coca Cola Classic 1.5Litre
Beef 270g + Coca Cola Classic 1.5Litre
4500 ks
Beef Loin 270g + Coca Cola Classic 1.5Litre
Beef Loin 270g + Coca Cola Classic 1.5Litre
5000 ks