ရာသက်ပန် နေကြာဆီ 5Litre

12500 ks
11875 ks

ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
Cook Soya Bean Oil 1Litre
ပဲပိစပ်ဆီ 1Litre
2500 ks
Ah May Htwar Peanut Oil 1Litre
အမေထွားပဲဆီသန့် 1Litre
4700 ks
Meizan Vegetable Oil 5Litre
Meizan သီးရွက်စုံဆီ 5Litre
9600 ks
Meizan Vegetable Oil 0.9Litre
Meizan သီးရွက်စုံဆီ 0.9Litre
1950 ks