အမေထွားပဲဆီသန့် 3 Litre

24500 ks

ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
Cook Soya Bean Oil 1 Litre
ပဲပိစပ်ဆီ 1 Litre
6900 ks
Ah May Htwar Peanut Oil 1 Litre
အမေထွားပဲဆီသန့် 1 Litre
8200 ks
Meizan Vegetable Oil 5 Litre
Meizan သီးရွက်စုံဆီ 5 Litre
24000 ks
Meizan Vegetable Oil 0.9 Litre
Meizan သီးရွက်စုံဆီ 0.9 Litre
4900 ks