ပဲပိစပ်ဆီ 1 Litre

6900 ks

ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
Ah May Htwar Peanut Oil 1 Litre
အမေထွားပဲဆီသန့် 1 Litre
7600 ks
Meizan Vegetable Oil 5 Litre
Meizan သီးရွက်စုံဆီ 5 Litre
24000 ks
Meizan Vegetable Oil 0.9 Litre
Meizan သီးရွက်စုံဆီ 0.9 Litre
4600 ks
Ah May Htwar Peanut Oil 3 Litre
အမေထွားပဲဆီသန့် 3 Litre
22800 ks