ထိုင်ဝမ်မုန်ညှင်း ၃ စည်း

550 ks

ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
Watercress 1 bundle
တရုတ်ကန်စွန်း ၁ စည်း
450 ks
Fried Roselle 2 bundle
ကြော်ချဉ်ပေါင် ၂ စည်း
450 ks
Citron Leaf 1 bundle
ရှောက်ရွက် ၁ စည်း
250 ks
Gwetauk Leaf 2 bundle
ဂွေးတောက်ရွက် ၂ စည်း
250 ks