ချဉ်ပေါင်ရွက် 1စည်း

200 ks

ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
တရုတ်ကန်စွန်း 1စည်း
300 ks
ထိုင်ဝမ်မုန်ညှင်း 1စည်း
500 ks
ရှောက်ရွက် 1စည်း
200 ks
ဂွေးတောက်ရွက် 1စည်း
200 ks