ရုံးပတေသီး 10တောင့်

250 ks

ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
Eggplant 2Pcs
ခရမ်းရှည်သီး 2လုံး
500 ks
Chayote 1pcs
ဂေါ်ရခါးသီး 1လုံး
250 ks
Cucumber 2pcs
သခွါးသီး 2လုံး
200 ks
Bitter Gourd 2pcs
ကြက်ဟင်းခါးသီး 2လုံး
500 ks