ပင်လယ် ကက္ကတစ်ငါး ၃၀ကျပ်သား (အသေးဆိုဒ်)

2100 ks

ပစ္စည်းကုန်