အိုးဝင် ငါးဖယ် ပေါက်ပေါက် ၂၀ကျပ်သား ( ၂၀ ခုနဲ့ ၃၀ခု ဝန်းကျင် )

5500 ks