သီတင်းကျွတ် ဂါရဝပြု လက်ဆောင်ခြင်း
လက်ဆောင်ခြင်း အမှတ်စဉ် ၁
29500 ks
လက်ဆောင်ခြင်း အမှတ်စဉ် ၂
41500 ks
လက်ဆောင်ခြင်း အမှတ်စဉ် ၃
30000 ks
လက်ဆောင်ခြင်း အမှတ်စဉ် ၄
26000 ks
လက်ဆောင်ခြင်း အမှတ်စဉ် ၅
28500 ks
လက်ဆောင်ခြင်း အမှတ်စဉ် ၆
64500 ks
လက်ဆောင်ခြင်း အမှတ်စဉ် ၇
23000 ks
လက်ဆောင်ခြင်း အမှတ်စဉ် ၈
19000 ks
လက်ဆောင်ခြင်း အမှတ်စဉ် ၉
24500 ks
လက်ဆောင်ခြင်း အမှတ်စဉ် ၁၀
28000 ks
လက်ဆောင်ခြင်း အမှတ်စဉ် ၁၁
76500 ks
လက်ဆောင်ခြင်း အမှတ်စဉ် ၁၂
60000 ks
လက်ဆောင်ခြင်း အမှတ်စဉ် ၁၃
46500 ks
လက်ဆောင်ခြင်း အမှတ်စဉ် ၁၄
47500 ks
လက်ဆောင်ခြင်း အမှတ်စဉ် ၁၅
29000 ks
လက်ဆောင်ခြင်း အမှတ်စဉ် ၁၇
49000 ks
လက်ဆောင်ခြင်း အမှတ်စဉ် ၁၇
60000 ks
လက်ဆောင်ခြင်း အမှတ်စဉ် ၁၈
80000 ks
လက်ဆောင်ခြင်း အမှတ်စဉ် ၁၉
30000 ks
လက်ဆောင်ခြင်း အမှတ်စဉ် ၂၀
25000 ks