အမဲသား နှင့် ဆိတ်သား
Beef Bone 1pcs
အမဲရိုး ၁ချောင်း
1200 ks
Beef 0.2viss
အမဲသား ၂၀ကျပ်သားဝန်းကျင်
3600 ks