ဝက်သား
Pork tongue 0.3viss
ဝက်လျှာ ၃၀ကျပ်သားဝန်းကျင်
5600 ks
Pork Brain 2pcs
၀က်ဦးနှောက် ၂ခု
2000 ks
Pork Rib Special 0.2viss
ရှယ်ဝက်နံရိုး ၂၀ကျပ်သား
2700 ks