ကြက်သားအမျိုးမျိုး
Chicken Striped Sliced Spicy Stick 200g
ကြက်သားချောင်းအစပ် အရသာ 200g
3000 ks
Hotpot Chicken Slices 500g
Hot Pot ကြက်သားလွှာ ၅၀၀ဂရမ်
5100 ks