ကြက်သားအမျိုးမျိုး
Hotpot Chicken Slices 500g
Hot Pot ကြက်သားလွှာ ၅၀၀ဂရမ်
5100 ks