အပတ်စဥ် အထူးလျှော့စျေးများ
Prawn Baw Jate 250g + Coca Cola Classic 1.5litre (bundle)
4100 ks
3800 ks
Soldier Croaker 500g + Coca Cola Classic 1.5litre (bundle)
3500 ks
3200 ks