ရာသီစာ ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့် သီးနှံများ
djenkol 5 pcs
ဒညင်းသီး ၅ လုံး
300 ks
Buremese Carrot 0.2viss
ဗမာဥနီ ၂၀ကျပ်သား
500 ks
Marla Raddish 0.45-0.50viss
မာလာဥဖြူ ၄၅-၅၀ကျပ်သား
3100 ks
Sein Thalone Mango 1pcs
စိန်တလုံးသရက်သီး
1100 ks