အပတ်စဉ် အသားငါး အထူးလျော့စျေး
Duck Curry Cut With Skin & Bone 0.3viss
ဘဲသားဟင်းချက်တုံး ၃၀ကျပ်သား
4000 ks
3500 ks
Pork Neck Belly Sliced 0.3 viss
၀က်ဂုတ်သားအချပ် ၃၀ ကျပ်သား
5950 ks
5000 ks
Mackerel  Fish Cake 0.2viss
ငါးကွန်းရှပ် ခြစ် ၂၀ကျပ်သား
4000 ks
3500 ks
Ocean Princess Seaweed Prown ( 225g) + Get Foc slice seafood 120g
Ocean Princess Seaweed Prown ( 225g) + Get Foc slice seafood 120g
2850 ks
Ocean Princess Vegetable BBQ ( 225g) + Get foc slice seafood 120g
Ocean Princess Vegetable BBQ ( 225g) + Get foc slice seafood 120g
2650 ks
Ocean Princess BBQ Hotdag ( 225g) + FOC slice seafood 120g
Ocean Princess BBQ Hotdag ( 225g) + FOC slice seafood 120g
2650 ks
Ocean Princess Fish Ball ( 225g) + FOC slice seafood 120g
Ocean Princess Fish Ball ( 225g) + FOC slice seafood 120g
2500 ks
Ocean Princess Fish Hot Chili Slice ( 225g) + FOC slice seafood 120g
Ocean Princess Fish Hot Chili Slice ( 225g) + FOC slice seafood 120g
2500 ks
Ocean Princess Prawn BBQ ( 225g) + FOC slice seafood 120g
Ocean Princess Prawn BBQ ( 225g) + FOC slice seafood 120g
2850 ks
Ocean Princess Seaweed Fish Cake ( 225g) + FOC slice seafood 120g
Ocean Princess Seaweed Fish Cake ( 225g) + FOC slice seafood 120g
2650 ks