ရာသီပေါ်ဟင်းစားများ စျေးချိုချိုနဲ့ အ၀စား
Ready to cook (Mutton Yin Nuu Yoe and Chick Pea SET)
Ready to cook (ဆိတ်ကုလားပဲ)
5800 ks
Homemade Beef Meat Balls 200g
အမဲအသားလုံး 200g
3000 ks
Homemade Chicken Meat Balls 200g
ကြက်ကြေးအိုးလုံး 200g
2500 ks
Homemade Pork Meat Balls 200g
၀က်ကြေးအိုးလုံး 200g
3800 ks

ပစ္စည်းကုန်