ဆိတ်သား
Mutton Yin Nuu Yoe  0.3viss
ဆိတ်ရင်နူးရိုး (၃၀) ကျပ်သား
4400 ks
Goat Breast (Brisket) 0.2viss
ဆိတ်နို့အုံ ၂၀ ကျပ်သား
5500 ks