ဆိတ်သား
Mutton Yin Nuu Yoe  0.3viss
ဆိတ်ရင်နူးရိုး (၃၀) ကျပ်သား
5300 ks
Homemade Mutton Meat Balls 200g
ဆိတ်အသားလုံး 200g
4800 ks

ပစ္စည်းကုန်

Goat Breast (Brisket) 0.2viss
ဆိတ်နို့အုံ ၂၀ ကျပ်သား
5000 ks