ဝက်သား
Hotpot Pork Neck Sliced 300g
ဝက်ဂုတ် အသားလွှာ ၃၀၀ဂရမ်
4700 ks
Pork Brain 2pcs
၀က်ဦးနှောက် ၂ခု
3900 ks

ပစ္စည်းကုန်