ငါး
Twin Brothers Basa Filled 400g
Twin Brother ငါးအသားလွှာ 400g
4300 ks
Pacu 0.3viss
ငါးမုတ် ၃၀ကျပ်သားဝန်းကျင်
3100 ks
Pacu 0.5viss
ငါးမုတ် ၅၀ကျပ်သားဝန်းကျင်
5200 ks